Ochrona danych użytkowników jest dla nas bardzo ważna

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Relax Nightclub. Korzystanie ze stron internetowych Relax Nightclub jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Relax Nightclub. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Klub nocny Relax, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może zawsze podlegać lukom w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych Relax Nightclub opiera się na terminach stosowanych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

(a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

(b) osoba zainteresowana

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

(d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

(h) Procesory

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Trzeci

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. administrator przetwarzania

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Relossek GmbH
Adenauerallee 30

20097 Hamburg

Telefon: +49 40 - 280 37 90

Dyrektor zarządzający: Heike Lossek

E-mail: info@relax-nightclub.com
Sąd lokalny w Hamburgu HRB 113207

3. inspektor ochrony danych

Prawnik Jochen Jüngst, LL.M.

Glockengießerwall 26

20095 Hamburg

Tel: 040 - 87408606

Faks: 040-87408700

Mail: info@juengst-legal.de

Strona internetowa: juengst-legal.de

4. pliki cookie

Strona internetowa Relax Nightclub wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Relax Nightclub może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Relax Nightclub gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być gromadzone następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Relax Nightclub nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam dla nich, (3) w celu zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Klub Nocny Relax analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na wymogi prawne niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), strona internetowa Relax Nightclub zawiera ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Ponadto strona zawiera elektroniczne formularze kontaktowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z Relax Nightclub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając formularz kontaktowy, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą, do Relax Nightclub będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

7. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Relax Nightclub przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub w przypadku, gdy dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator, stanowią inaczej.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od Relax Nightclub potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które jej dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od Relax Nightclub, w dowolnym momencie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa europejska i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od Relax Nightclub niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Relax Nightclub, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub. Pracownik Relax Nightclub zorganizuje natychmiastowe usunięcie danych.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Relax Nightclub, a nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO. 1 DS-GVO, Relax Nightclub wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, aby zrekompensować innym administratorom danych przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania osoby, której dane dotyczą, że zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Relax Nightclub zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Relax Nightclub, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Relax Nightclub zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo przesłać takie dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu Relax Nightclub nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Klub Nocny Relax przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego przez Relax Nightclub, Relax Nightclub nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Klub Nocny Relax do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Relax Nightclub lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz że prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Klub Nocny Relax wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, obejmujące co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby, której dane dotyczą, po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

9. ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania AddThis

Kontroler zintegrował komponenty firmy AddThis na tej stronie internetowej. AddThis jest tak zwanym dostawcą zakładek. Usługa umożliwia uproszczone dodawanie zakładek do stron internetowych za pomocą przycisków. Po najechaniu myszą na komponent AddThis lub kliknięciu go wyświetlana jest lista usług zakładek i udostępniania. AddThis jest używany na ponad 15 milionach stron internetowych, a przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy rocznie, według firmy operacyjnej.

Spółką operacyjną AddThis jest AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent AddThis o pobranie danych ze strony internetowej www.addthis.com. Przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie otrzymuje komponent AddThis. W ramach tej procedury technicznej AddThis uzyskuje wiedzę o wizycie i o tym, która konkretna strona tej witryny jest używana przez system informatyczny używany przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto AddThis uzyskuje wiedzę na temat adresu IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP), typu przeglądarki, języka przeglądarki, strony internetowej, do której uzyskano dostęp przed naszą stroną internetową, daty i godziny wizyty na naszej stronie internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przekazywane w ten sposób do AddThis umożliwiają AddThis i spółkom powiązanym z AddThis lub jej spółkom partnerskim kierowanie do osób odwiedzających stronę internetową administratora spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym używanym przez daną osobę. Plik cookie przechowuje wizyty na stronach internetowych pochodzących z systemu komputerowego.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również AddThis ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość trwałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wyrażeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności AddThis znajduje się na stronie http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Administrator zintegrował komponenty firmy Adobe na tej stronie internetowej. Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (zwane dalej "Omniture") to narzędzie, które umożliwia bardziej efektywny marketing online, a także analizę sieci. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę w czasie rzeczywistym przepływów odwiedzających na stronach internetowych. Analizy w czasie rzeczywistym obejmują raporty z projektów i umożliwiają analizę ad-hoc odwiedzających witrynę. Interakcje z klientami są prezentowane w sposób, który daje administratorowi lepszy przegląd aktywności online użytkowników danej witryny internetowej poprzez wyświetlanie i raportowanie danych w prostych i interaktywnych pulpitach nawigacyjnych. Umożliwia to administratorowi otrzymywanie informacji w czasie rzeczywistym, a tym samym szybsze identyfikowanie problemów.

Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii.

Omniture ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione; można to przeczytać powyżej). Administrator zapewnia poprzez ustawienia serwera, że dane śledzenia przesyłane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Administrator dokonał ustawień po stronie serwera w celu anonimizacji adresu IP osoby, której dane dotyczą, niezależnie przed jakimkolwiek przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. Adobe będzie wykorzystywać dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej witryny internetowej w imieniu administratora danych w celu analizy zachowania użytkownika, którego dane dotyczą. Ponadto Adobe będzie wykorzystywać dane do tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników w imieniu Adobe oraz do świadczenia innych usług na rzecz Adobe w związku z korzystaniem z witryny internetowej Adobe. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie będzie łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą witrynę internetową, jak opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Omniture ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Omniture można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Adobe i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Adobe. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po zgłoszeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności Adobe można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/de/privacy.html.

12. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania econda

Kontroler zintegrował komponenty firmy Econda na tej stronie. Econda to usługa analizy sieci. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, kompilacji i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. Odsyłacz), do których podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo przeglądano podstronę. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Spółką operacyjną econda jest econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Niemcy.

Econda ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent econda, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent econda do przesyłania danych do econda w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W ramach tej procedury technicznej econda uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób profile użytkowania są wykorzystywane do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane w celu ulepszenia i optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu econda nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie econda ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez econda można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie econda i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu takich danych przez econda i zapobieganiu takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk wysyłania pod linkiem http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy econda dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

13. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania etracker

Kontroler ma zintegrowane komponenty firmy etracker na tej stronie. Etracker to usługa analizy sieci. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, zestawianiu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odsyłacze), do których podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Spółką operacyjną etracker jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Etracker umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent etracker, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent etracker do przesyłania danych do etracker w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W ramach tej procedury technicznej etracker uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób profile użytkowania są wykorzystywane do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane w celu ulepszenia i optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu etracker nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również etracker ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez etracker można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie etracker i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także wobec przetwarzania tych danych przez etracker i zapobiegania takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk ustawiania pliku cookie pod linkiem http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb, który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po zgłoszeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy etracker dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

14. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdSense

Administrator zintegrował Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich zgodnie z treścią danej witryny strony trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów według zainteresowań, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Spółką operacyjną komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i fakturowania prowizji. W ramach tej procedury technicznej Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia rejestrowania plików dziennika i analizy plików dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące są wykorzystywane między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google-AdSense wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

15. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, kompilowaniu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odsyłacze), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator używa dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej witryny internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia obliczania prowizji.

Za pomocą pliku cookie przechowywane są dane osobowe, na przykład czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google i zapobieganiu takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API) firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych (lądowych) map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi, użytkownik może zobaczyć naszą lokalizację i ułatwić sobie ewentualną podróż. Podczas wywoływania podstron, z którymi zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta.
Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i ocenia je. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania witryny internetowej w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z YouTube.
Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield", która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w kontekście korzystania z Google Maps, ma również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce.
Mapy Google, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie internetowej, nie mogą być wtedy używane. Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatkowe warunki użytkowania Google Maps można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google ("Polityka prywatności Google"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania remarketingu Google

Administrator zintegrował usługi Google Remarketing na tej stronie internetowej. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym wyświetlanie internautom reklam dostosowanych do ich zainteresowań.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie umożliwia Google rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, gdy odwiedza ona następnie strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzysta, i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy określenie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszukuje w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich tematycznie stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm zewnętrznych na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany przez Google w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że plik cookie jeszcze nie wygasł. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzysta, i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Jetpack dla WordPress

Administrator zintegrował Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka WordPress, która oferuje dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej zbudowanej na WordPress. Jetpack umożliwia między innymi operatorowi witryny przegląd odwiedzających witrynę. Wyświetlając powiązane posty i publikacje lub możliwość udostępniania treści na stronie, można również zwiększyć liczbę odwiedzających. Ponadto funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane z Jetpack, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie internetowej.

Operatorem wtyczki Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Spółka operacyjna korzysta z technologii śledzenia Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Jetpack w celu przesłania danych do Automattic w celu analizy. W ramach tej procedury technicznej Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu wizyt na stronie internetowej. Dane uzyskane w ten sposób są wykorzystywane do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te są również znane firmie Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzania takich danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wyrażeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności Automattic jest dostępna pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązująca polityka prywatności Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

20 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania Matomo

Kontroler zintegrował komponent Matomo na tej stronie. Matomo to narzędzie open source do analizy sieci. Analiza sieci polega na gromadzeniu, zestawianiu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy sieci gromadzi między innymi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. referrer), do których podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora, a pliki dziennika, które są wrażliwe z punktu widzenia przepisów o ochronie danych, są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Administrator wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z tej witryny internetowej w celu sporządzania raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej.

Matomo ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez komponent Matomo do przesyłania danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które wykorzystujemy między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Za pomocą pliku cookie przechowywane są dane osobowe, na przykład czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przesyłane na nasz serwer. Te dane osobowe są przechowywane przez nas. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Matomo można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Matomo i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi ustawić opcję "Do Not Track" w swojej przeglądarce.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Matomo można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/.

21. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Shariff

Administrator zintegrował komponent Shariff na tej stronie. Komponent Shariff zapewnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z zasadami prywatności. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany za pośrednictwem GitHub, Inc.

Twórcą komponentu jest firma GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwiązania przycisków dostarczane przez sieci społecznościowe już przesyłają dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano przycisk mediów społecznościowych. Korzystając z komponentu Shariff, dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy odwiedzający stronę internetową aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania rozwiązania przycisków dla sieci społecznościowych na tej stronie.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności GitHub można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

22. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Webtrekk

Kontroler zintegrował komponenty Webtrekk na tej stronie. Webtrekk to połączenie analizy i rozwiązania marketingowego w jednym systemie. Webtrekk umożliwia operatorowi witryny gromadzenie danych dotyczących korzystania z witryny i indywidualizację działań marketingowych.

Spółką operacyjną Webtrekk jest Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy.

Webtrekk gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora. Na podstawie uzyskanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Pseudonimizowane profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających i umożliwiają nam ulepszanie naszej oferty internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Webtrekk nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

Webtrekk ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. W imieniu administratora Webtrekk wykorzysta dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu oceny zachowania użytkownika, który odwiedził naszą stronę internetową. Ponadto Webtrekk będzie wykorzystywać dane do tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników w naszym imieniu oraz do świadczenia innych usług na rzecz naszej firmy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie będzie łączony przez Webtrekk z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Webtrekk ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Webtrekk można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Webtrekk i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Webtrekk oraz zapobieganiu takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć łącze na stronie https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/, które ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po zgłoszeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie uzyskać dostęp do linku i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności Webtrekk znajduje się na stronie https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

23. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania YouTube

Administrator zintegrował komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

24 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania skalowalnego centralnego systemu pomiarowego INFOnline GmbH

Administrator zintegrował piksel śledzący na tej stronie internetowej w celu pomiaru zasięgu. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych, aby umożliwić rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika w celu późniejszej oceny statystycznej. Zintegrowane piksele śledzące obsługują skalowalną centralną metodę pomiaru (SZM) INFOnline GmbH.

Skalowalny Centralny System Pomiarowy jest obsługiwany przez INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Niemcy.

Skalowalna procedura pomiaru centralnego służy do określania kluczowych danych statystycznych, tj. pomiaru zasięgu. Wbudowany piksel śledzący służy do śledzenia, czy, kiedy i przez ilu użytkowników (w tym osobę, której dane dotyczą) nasza strona internetowa została otwarta i do jakich treści uzyskano dostęp.

Dane uzyskane za pomocą Skalowalnej Centralnej Procedury Pomiarowej są gromadzone anonimowo. W celu rejestrowania danych dostępowych ustawiany jest tak zwany sesyjny plik cookie w celu rozpoznania użytkowników strony internetowej, tj. tworzony jest podpis, który składa się z różnych automatycznie przesyłanych informacji, lub stosowane są metody alternatywne. Adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, jest gromadzony i przetwarzany wyłącznie w formie zanonimizowanej. Osoba, której dane dotyczą, nie jest w żadnym momencie identyfikowana.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również INFOnline ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez INFOnline można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez INFOnline i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzania tych danych przez INFOnline. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://optout.ioam.de, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po zgłoszeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Ustawieniu pliku cookie opt-out towarzyszy możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych INFOnline można znaleźć na stronie https://www.infonline.de/datenschutz/.

25. podstawa prawna przetwarzania

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby gość doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, w wyniku czego jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO). Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

26. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

27. ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Ujawnimy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO,

ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f DSGVO w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,

w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO, a także

jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem.

28. bezpieczeństwo danych

Używamy szeroko rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę podczas odwiedzania witryny. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bitowej v3. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Od czasu do czasu będziemy zmieniać naszą politykę prywatności, aby zapewnić jej zgodność z najnowszymi wymogami prawnymi.

Status: 20.05.2018

pl_PLPL