Beskyttelsen af dine data ligger os meget på sinde.

Privatlivspolitik

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af Relax Nightclub. Brugen af Relax Nightclubs internetsider er mulig uden angivelse af personlige data. Men hvis en registreret ønsker at bruge specielle tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, vil vi generelt indhente samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Relax Nightclub. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som dataansvarlig har Relax Nightclub implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personlige data, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede dataoverførsler altid være udsat for sikkerhedssårbarheder, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. pr. telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Relax Nightclub er baseret på de vilkår, der anvendes af det europæiske direktiv og forordning ved udstedelse af databeskyttelsesforordningen (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte termer på forhånd.

Vi bruger bl.a. følgende udtryk i denne privatlivspolitik:

(a) personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

(b) den berørte person

Registreret betyder enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

c) Behandling

Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

(d) begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af placering.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

(g) dataansvarlig eller person, der er ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

(h) Processorer

Databehandler betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager

En modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik undersøgelsesopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredje

Tredjepart betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

k) Samtykke

Ved samtykke forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse fra den registrerede i form af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

2. Den dataansvarlige for behandlingen

Den ansvarlige part i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i Den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

Relossek GmbH
Adenauerallee 30

20097 Hamborg

Telefon: +49 40 - 280 37 90

Administrerende direktør: Heike Lossek

E-mail: info@relax-nightclub.com
Byretten i Hamborg HRB 113207

3. databeskyttelsesansvarlig

Advokat Jochen Jüngst, LL.M.

Glockengießerwall 26

20095 Hamborg

Tlf: 040 - 87408606

Fax: 040 - 87408700

Mail: info@juengst-legal.de

Web: juengst-legal.de

4. småkager

Relax Nightclubs hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Talrige hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en række tegn, som gør det muligt at tildele internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte hjemmesider og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan Relax Nightclub give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres i forhold til brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang han eller hun besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores hjemmeside ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores websted muligvis bruges fuldt ud.

5. Indsamling af generelle data og oplysninger

Relax Nightclubs hjemmeside indsamler en række generelle data og informationer, hver gang en registreret eller et automatiseret system besøger hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende data kan indsamles: (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangssystem på vores websted, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når Relax Nightclub bruger disse generelle data og oplysninger, drager de ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige (1) for at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) for at optimere indholdet på vores websted og reklamen for disse, (3) for at sikre den langsigtede drift af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted og (4) for at give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Relax Nightclub anonymt indsamlede data og oplysninger på den ene side og på den anden side med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der er indsendt af en registreret.

6. hvordan du kontakter os via hjemmesiden

På grund af de juridiske krav i den tyske telemedielov (TMG) indeholder webstedet for Relax Nightclub en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Desuden indeholder hjemmesiden elektroniske kontaktformularer. Hvis en registreret kontakter Relax Nightclub via e-mail eller ved at udfylde en kontaktformular, gemmes de personlige data, der transmitteres af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt indsendes af en registreret til Relax Nightclub, vil blive gemt med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

7. rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Relax Nightclub behandler og opbevarer kun personoplysninger om den registrerede i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvor andet er fastsat i det europæiske direktiv og forordning eller af en anden lovgiver i love eller regler, som den registeransvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af det europæiske direktiv og forordning eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

8. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til at få en bekræftelse fra Relax Nightclub på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i Relax Nightclub.

b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til når som helst og gratis at få oplysninger fra Relax Nightclub om de personoplysninger, der er gemt om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har det europæiske direktiv og forordningen givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

formålene med behandlingen

de kategorier af personoplysninger, der behandles

de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især hvis der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed

eksistensen af en ret til at opnå berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dem eller til at opnå begrænsning af den dataansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed

hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse

eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

Desuden har den registrerede ret til at blive informeret om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til information, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Relax Nightclub.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til straks at få berigtiget urigtige personoplysninger vedrørende ham eller hende. Desuden har den registrerede ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Relax Nightclub.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til fra Relax Nightclub at få slettet personoplysninger om ham eller hende uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, og for så vidt behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.

Den registrerede tilbagekalder det samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.

Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Sletningen af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8(1) DS-GVO.

Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at få slettet personoplysninger, der er gemt af Relax Nightclub, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos Relax Nightclub. Medarbejderen i Relax Nightclub vil sørge for, at sletningen udføres med det samme.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Relax Nightclub, og vores firma som den ansvarlige part er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til art. 17 Para. 1 DS-GVO, skal Relax Nightclub gennemføre rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at kompensere andre dataansvarlige for behandling af de offentliggjorte personoplysninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne for at informere den registrerede om, at han eller hun har anmodet disse andre dataansvarlige om at slette alle links til personoplysningerne eller kopier eller replikaer af personoplysningerne, medmindre behandlingen er nødvendig. Medarbejderen på Relax Nightclub vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.

Behandlingen er ulovlig, den registrerede gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne.

Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde går forud for den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt af Relax Nightclub, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Relax Nightclubs medarbejder vil sørge for, at behandlingen begrænses.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som den registrerede har stillet til rådighed for en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har også ret til at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har vedkommende desuden ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke påvirker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Relax Nightclub.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til det europæiske direktiv og forordning til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, mod behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Relax Nightclub vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis Relax Nightclub behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der behandles med henblik på sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Relax Nightclub mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Relax Nightclub ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som udføres af Relax Nightclub til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede direkte kontakte enhver medarbejder hos Relax Nightclub eller en anden medarbejder. Den registrerede er også fri til at udøve sin ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF.

h) Automatiserede beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for den pågældende eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er hjemlet i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og at der i denne ret er fastsat passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller (3) træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Relax Nightclub gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, som mindst omfatter retten til at få den registreredes inddragelse fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiserede beslutninger, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordning ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

9. Databeskyttelse i ansøgninger og i ansøgningsproceduren

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at administrere ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, når en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige ad elektronisk vej, f.eks. via e-mail eller via en webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte data med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afslagsbeslutningen, forudsat at ingen andre legitime interesser hos den dataansvarlige er i konflikt med en sådan sletning. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en pligt til at fremlægge beviser i sager i henhold til den generelle lov om ligebehandling (AGG).

10. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af AddThis

Controlleren har integreret komponenter fra firmaet AddThis på denne hjemmeside. AddThis er en såkaldt bookmarking-udbyder. Tjenesten muliggør en forenklet bogmærkning af internetsider via knapper. Ved at bevæge musen over AddThis-komponenten eller ved at klikke på den, vises en liste over bogmærke- og delingstjenester. AddThis bruges på mere end 15 millioner hjemmesider, og knapperne vises mere end 20 milliarder gange om året, oplyser selskabet bag.

AddThis' driftsselskab er AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Hver gang der er adgang til en af de individuelle sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, og hvor en AddThis-komponent er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt af den respektive AddThis-komponent om at downloade data fra webstedet www.addthis.com. Den registreredes internetbrowser modtager automatisk AddThis-komponenten. Som en del af denne tekniske procedure modtager AddThis viden om besøget, og hvilken specifik individuel side på dette websted der bruges af det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Desuden får AddThis kendskab til IP-adressen på det computersystem, der bruges af den registrerede, tildelt af internetudbyderen (ISP), browsertypen, browsersproget, det websted, der blev besøgt før vores websted, datoen og klokkeslættet for besøget på vores websted. AddThis bruger disse data til at oprette anonymiserede brugerprofiler. De data og oplysninger, der overføres til AddThis på denne måde, gør det muligt for AddThis selv og de virksomheder, der er forbundet med AddThis eller dets partnervirksomheder, at målrette besøgende på controllerens websted med personlig og interessebaseret reklame.

AddThis viser personlig og interessebaseret reklame på basis af en cookie, som virksomheden har sat. Denne cookie analyserer den individuelle surfingadfærd på det computersystem, som den pågældende person bruger. Cookien gemmer de besøg på internetsider, der stammer fra computersystemet.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre AddThis i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Desuden kan cookies, der allerede er sat af AddThis, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har også mulighed for permanent at gøre indsigelse mod AddThis' behandling af personoplysninger. For at gøre dette skal den registrerede trykke på opt-out-knappen under linket http://www.addthis.com/privacy/opt-out, som sætter en opt-out-cookie. Den opt-out-cookie, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Den gældende privatlivspolitik for AddThis kan findes på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra virksomheden Adobe på denne hjemmeside. Adobe Analytics (Omniture) eller Adobe Marketing Cloud (i det følgende benævnt "Omniture") er et værktøj, der muliggør mere effektiv online markedsføring samt webanalyse. Omniture er en del af Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud muliggør realtidsanalyser af besøgsstrømme på hjemmesider. Realtidsanalyserne omfatter projektrapporter og giver mulighed for ad hoc-analyse af besøgende på hjemmesiden. Kundeinteraktioner præsenteres på en måde, der giver den dataansvarlige et bedre overblik over onlineaktiviteterne for brugerne af den pågældende hjemmeside ved at vise og rapportere dataene i enkle og interaktive dashboards. Dette gør det muligt for controlleren at modtage information i realtid og dermed identificere problemer hurtigere.

Operatøren af disse tjenester er Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republikken Irland.

Omniture sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system (cookies er allerede blevet forklaret på forhånd; dette kan læses ovenfor). Den dataansvarlige sikrer via en serverindstilling, at de sporingsdata, der overføres til Adobes datacenter, anonymiseres før geolokalisering. Anonymiseringen gennemføres ved at erstatte den sidste del af IP-adressen. Den dataansvarlige har foretaget indstillinger på serversiden for at anonymisere den registreredes IP-adresse uafhængigt før enhver behandling til geolokalisering og måling af rækkevidde. Adobe vil bruge de data og oplysninger, der indhentes via vores hjemmeside på vegne af den dataansvarlige til at analysere den registreredes brugeradfærd. Desuden vil Adobe bruge dataene til at oprette rapporter om brugeraktivitet på vores vegne og til at levere andre tjenester til vores virksomhed i forbindelse med brugen af vores hjemmeside. Den registreredes IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre personoplysninger af Adobe.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Omniture i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan de cookies, der allerede er sat af Omniture, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Adobe-cookien og relateret til brugen af dette websted samt behandling af disse data af Adobe. For at gøre dette skal den registrerede trykke på opt-out-knappen under linket http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, som indstiller en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Adobes gældende privatlivspolitik kan findes på http://www.adobe.com/de/privacy.html.

12. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af econda

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra firmaet econda på denne hjemmeside. Econda er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, kompilering og evaluering af data om besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra en registreret har tilgået et websted (såkaldt referrer), hvilke undersider af webstedet der er blevet tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

econdas driftsselskab er econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Tyskland.

Econda sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor en econda-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk den respektive econda-komponent til at overføre data til econda til markedsførings- og optimeringsformål. Som en del af denne tekniske procedure opnår econda viden om data, der efterfølgende bruges til at oprette pseudonyme brugsprofiler. De på denne måde opnåede brugsprofiler bruges til at analysere adfærden hos den registrerede, der har besøgt den dataansvarliges hjemmeside, og evalueres med det formål at forbedre og optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via econda-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere den registrerede uden først at indhente det separate og udtrykkelige samtykke fra den registrerede. Disse data vil ikke blive flettet med personlige data eller med andre data, der indeholder det samme pseudonym.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre econda i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan cookies, der allerede er sat af econda, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data genereret af econda-cookien og relateret til brugen af dette websted samt mod econdas behandling af sådanne data og for at forhindre en sådan behandling. Til dette formål skal den registrerede trykke på send-knappen under linket http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, som indstiller opt-out-cookien. Opt-out-cookien, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for econda kan findes på http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

13. databeskyttelsesbestemmelser for brug og anvendelse af etracker

Controlleren har integreret komponenter fra firmaet etracker på denne hjemmeside. Etracker er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken hjemmeside en registreret har tilgået en hjemmeside (såkaldte referrers), hvilke undersider af hjemmesiden der er blevet tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

etrackers driftsselskab er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Etracker sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor der er integreret en etracker-komponent, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk den respektive etracker-komponent til at overføre data til etracker til markedsførings- og optimeringsformål. Som en del af denne tekniske procedure opnår etracker viden om data, der efterfølgende bruges til at oprette pseudonyme brugsprofiler. De på denne måde opnåede brugsprofiler bruges til at analysere adfærden hos den registrerede, der har besøgt den dataansvarliges hjemmeside, og evalueres med det formål at forbedre og optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via etracker-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere den registrerede uden først at indhente det separate og udtrykkelige samtykke fra den registrerede. Disse data sammenføres ikke med personoplysninger eller med andre data, der indeholder det samme pseudonym.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre etracker i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er sat af etracker, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data genereret af etracker-cookien og relateret til brugen af dette websted samt mod etrackers behandling af disse data og forhindre en sådan behandling. For at gøre dette skal den registrerede trykke på sæt cookie-knappen under linket http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb, som sætter en opt-out-cookie. Den opt-out-cookie, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for etracker kan findes på https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

14. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Google AdSense

Den dataansvarlige har integreret Google AdSense på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere reklamer på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger de reklamer, der vises på tredjepartswebsteder i henhold til indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader interesserelateret målretning af internetbrugeren, hvilket implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Operatøren af Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense-komponenten er integration af reklamer på vores hjemmeside. Google-AdSense sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at sætte cookien gør Alphabet Inc. det muligt at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, hvor en Google AdSense-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk den respektive Google AdSense-komponent til at overføre data til Alphabet Inc. med henblik på onlineannoncering og fakturering af provision. I løbet af denne tekniske procedure får Alphabet Inc. kendskab til personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som Alphabet Inc. bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre provisionsafregning.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Alphabet Inc. i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Alphabet Inc., til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websider for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse, hvorved der kan udføres en statistisk evaluering. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Alphabet Inc. se, om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixels bruges bl.a. til at evaluere strømmen af besøgende på en hjemmeside.

Via Google AdSense overføres personlige data og oplysninger, som også omfatter IP-adressen og er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste annoncer, til Alphabet Inc. i USA. Disse persondata opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan dele disse personlige data, der er indsamlet via den tekniske proces, med tredjeparter.

Google-AdSense er forklaret mere detaljeret under dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

15. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om adfærden hos besøgende på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilken hjemmeside en registreret har tilgået en hjemmeside (såkaldte referrers), hvilke undersider af hjemmesiden der er blevet tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google, hvis adgangen til vores internetsider sker fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at sætte cookien gør Google det muligt at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor en Google Analytics-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk den respektive Google Analytics-komponent til at overføre data til Google med henblik på onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende muliggøre kommissionsafregning.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, for eksempel adgangstidspunktet, det sted, hvorfra en adgang stammer, og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang den registrerede besøger vores hjemmeside, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data genereret af Google Analytics og relateret til brugen af dette websted samt mod behandlingen af disse data af Google og for at forhindre en sådan behandling. Til dette formål skal den registrerede downloade og installere en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at ingen data og oplysninger om besøg på internetsider må overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsen betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der er under hans eller hendes kontrol, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsesprogrammet.

Yderligere oplysninger og den gældende Google-privatlivspolitik kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi Google Maps (API) fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land)kort med henblik på visuel præsentation af geografiske oplysninger. Ved at bruge denne tjeneste vises vores placering for dig, og en mulig rejse gøres lettere. Når du åbner de undersider, hvor Google Maps-kortet er integreret, overføres oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. din IP-adresse) til Googles servere i USA og gemmes der. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto.
Hvis du ikke ønsker at blive forbundet med din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data (også for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. En sådan evaluering udføres især i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO på grundlag af Googles legitime interesser i visning af personaliseret reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af deres websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.
Google LLC, der er baseret i USA, er certificeret til den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Hvis du ikke er enig i den fremtidige overførsel af dine data til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, har du også mulighed for helt at deaktivere Google Maps-webservicen ved at slukke for JavaScript-applikationen i din browser.
Google Maps og dermed kortvisningen på denne hjemmeside kan i så fald ikke anvendes. Du kan se Googles brugsbetingelser på http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de yderligere brugsbetingelser for Google Maps kan findes på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Detaljerede oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Google Maps kan findes på Googles hjemmeside ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Google Remarketing

Den dataansvarlige har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, der gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing gør det således muligt for en virksomhed at skabe brugerrelateret reklame og dermed vise interesserelevante reklamer til internetbrugeren.

Google Remarketing-tjenesternes driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er visning af interesserelevant reklame. Google Remarketing gør det muligt for os at vise reklamer via Googles reklamenetværk eller at få dem vist på andre internetsider, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Cookien gør det muligt for Google at genkende den besøgende på vores hjemmeside, når han eller hun efterfølgende besøger hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der åbnes en hjemmeside, hvor Google Remarketing-tjenesten er integreret, identificerer den pågældende persons internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske procedure får Google kendskab til personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfadfærd, som Google bl.a. bruger til at vise interesserelevant reklame.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den registrerede åbne linket www.google.de/settings/ads fra en hvilken som helst af de internetbrowsere, han eller hun bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles gældende privatlivspolitik kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Google AdWords

Den dataansvarlige har integreret Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer både i Googles søgemaskineresultater og i Googles annonceringsnetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør at angive bestemte søgeord på forhånd, hvorved en annonce udelukkende vises i Googles søgemaskineresultater, når brugeren henter et søgeordsrelevant søgeresultat med søgemaskinen. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne på emnerelevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Google AdWords-tjenesternes driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at reklamere for vores hjemmeside ved at vise interesserelevant reklame på tredjepartsvirksomheders hjemmesider og i søgeresultaterne i Googles søgemaskine samt at vise tredjepartsreklamer på vores hjemmeside.

Hvis en registreret får adgang til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie af Google på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og tjener ikke til at identificere den registrerede. Konverteringscookien bruges til at spore, om bestemte undersider, f.eks. indkøbskurven i et online-butikssystem, er blevet åbnet på vores websted, forudsat at cookien endnu ikke er udløbet. Konverteringscookien gør det muligt for både os og Google at spore, om en registreret, der har fået adgang til vores websted via en AdWords-annonce, har genereret et salg, dvs. har gennemført eller annulleret et køb af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges igen af os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at bestemme succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer for fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre annoncører af Google AdWords modtager oplysninger fra Google, hvormed den registrerede kan identificeres.

Ved hjælp af konverteringscookien gemmes personlige oplysninger, såsom de hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Hver gang den registrerede besøger vores hjemmeside, overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den registrerede åbne linket www.google.de/settings/ads fra en hvilken som helst af de internetbrowsere, han eller hun bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles gældende privatlivspolitik kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Jetpack til WordPress

Controlleren har integreret Jetpack på denne hjemmeside. Jetpack er et WordPress-plugin, der tilbyder yderligere funktioner til operatøren af et websted, der er bygget på WordPress. Jetpack gør det blandt andet muligt for webstedsoperatøren at få et overblik over de besøgende på webstedet. Ved at vise relaterede indlæg og publikationer eller muligheden for at dele indhold på siden, er det også muligt at øge antallet af besøgende. Desuden er der integreret sikkerhedsfunktioner i Jetpack, så en hjemmeside, der bruger Jetpack, er bedre beskyttet mod brute force-angreb. Jetpack optimerer og fremskynder også indlæsningen af billeder, der er integreret på hjemmesiden.

Driftsselskabet for Jetpack-plugin'et til WordPress er Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Driftsselskabet bruger sporingsteknologien fra Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, hvor en Jetpack-komponent er integreret, udløses internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af den respektive Jetpack-komponent til at overføre data til Automattic til analyseformål. Som en del af denne tekniske procedure opnår Automattic viden om data, der efterfølgende bruges til at skabe et overblik over besøg på hjemmesiden. De data, der indhentes på denne måde, bruges til at analysere adfærden hos den registrerede, der har tilgået den dataansvarliges hjemmeside, og evalueres med det formål at optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via Jetpack-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere den registrerede uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Dataene kommer også til Quantcasts kendskab. Quantcast bruger dataene til de samme formål som Automattic.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Automattic/Quantcast i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Automattic, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Jetpack-cookien og relateret til en brug af dette websted samt behandling af sådanne data af Automattic/Quantcast. For at gøre dette skal den registrerede trykke på opt-out-knappen under linket https://www.quantcast.com/opt-out/, som sætter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Automattics gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://automattic.com/privacy/. Quantcasts gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.quantcast.com/privacy/.

20 Databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Matomo

Controlleren har integreret Matomo-komponenten på denne hjemmeside. Matomo er et open source-softwareværktøj til webanalyse. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om besøgendes adfærd på hjemmesider. Et webanalyseværktøj indsamler bl.a. data om, fra hvilken hjemmeside en registreret har tilgået en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider af hjemmesiden der er blevet tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

Softwaren drives på den dataansvarliges server, og logfilerne, som er følsomme i henhold til databeskyttelsesloven, gemmes udelukkende på denne server.

Formålet med Matomo-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Den dataansvarlige bruger de indhentede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af denne hjemmeside med henblik på at udarbejde onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside.

Matomo sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Indstillingen af cookien gør det muligt for os at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted åbnes, får Matomo-komponenten automatisk internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system til at overføre data til vores server med henblik på online-analyse. Som en del af denne tekniske procedure får vi kendskab til personlige data, såsom den registreredes IP-adresse, som vi bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, f.eks. adgangstidspunktet, det sted, hvorfra en adgang stammer, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, der bruges af den pågældende person, til vores server. Disse persondata gemmes af os. Vi videregiver ikke disse personoplysninger til tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores hjemmeside sætter cookies, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Matomo i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Matomo, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Matomo og relateret til en brug af denne hjemmeside. For at gøre dette skal den registrerede indstille "Do Not Track" i sin browser.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Matomo kan findes på https://matomo.org/privacy/.

21. Privatlivspolitik for brug og anvendelse af Shariff

Den dataansvarlige har integreret Shariff-komponenten på denne hjemmeside. Shariff-komponenten giver knapper til sociale medier, der er i overensstemmelse med privatlivets fred. Shariff blev udviklet til det tyske computermagasin c't og er udgivet via GitHub, Inc.

Udvikleren af komponenten er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Normalt overfører knapløsningerne fra de sociale netværk allerede personlige data til det respektive sociale netværk, når en bruger besøger en hjemmeside, hvor der er integreret en knap til sociale medier. Ved at bruge Shariff-komponenten overføres personlige data kun til de sociale netværk, når den besøgende på en hjemmeside aktivt klikker på en af de sociale medieknapper. Yderligere oplysninger om Shariff-komponenten findes i computermagasinet c't på http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Formålet med at bruge Shariff-komponenten er at beskytte de personlige data for besøgende på vores hjemmeside og samtidig gøre det muligt for os at integrere en knapløsning til sociale netværk på denne hjemmeside.

Yderligere oplysninger og den gældende GitHub-privatlivspolitik kan findes på https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

22. databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af Webtrekk

Controlleren har integreret komponenter fra Webtrekk på denne hjemmeside. Webtrekk er en kombination af analyse- og markedsføringsløsning i ét system. Webtrekk gør det muligt for webstedsoperatøren at indsamle data om brugen af webstedet og at individualisere markedsføringsaktiviteter.

Webtrekk's driftsselskab er Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland.

Webtrekk indsamler og gemmer data til markedsførings- og optimeringsformål, hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, kaldes op. Pseudonymiserede brugerprofiler oprettes ved hjælp af de indhentede data. De pseudonymiserede brugerprofiler bruges til at analysere de besøgendes adfærd og gør det muligt for os at forbedre vores internettilbud. De data, der indsamles via Webtrekk-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere den registrerede uden først at indhente det separate og udtrykkelige samtykke fra den registrerede. Disse data sammenføres ikke med personlige data eller med andre data, der indeholder det samme pseudonym.

Webtrekk sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. På vegne af den dataansvarlige vil Webtrekk bruge de data og oplysninger, der er indhentet via vores hjemmeside, til at evaluere brugeradfærden hos den registrerede, der har besøgt vores hjemmeside. Desuden vil Webtrekk bruge dataene til at oprette rapporter om brugeraktivitet på vores vegne og til at levere andre tjenester til vores virksomhed i forbindelse med brugen af vores hjemmeside. Den registreredes IP-adresse vil ikke blive slået sammen med andre personlige data af Webtrekk.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Webtrekk i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Desuden kan cookies, der allerede er sat af Webtrekk, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data genereret af Webtrekk-cookien og relateret til brugen af denne hjemmeside, såvel som mod behandlingen af disse data af Webtrekk, og for at forhindre en sådan behandling. For at gøre dette skal den registrerede klikke på et link på https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/, som indstiller en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede gå ind på linket igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Men med indstillingen af opt-out-cookien er der mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige for den registrerede.

Webtrekk's gældende privatlivspolitik kan findes på https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

23. Databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af YouTube

Den dataansvarlige har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at lægge videoklip op gratis, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem, også gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv kan tilgås via internetportalen.

YouTube's driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk den respektive YouTube-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inden for rammerne af denne tekniske procedure modtager YouTube og Google oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, genkender YouTube, hvilken specifik underside på vores hjemmeside den registrerede besøger, når en underside med en YouTube-video kaldes op. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den registreredes respektive YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig med, at vores hjemmeside åbnes; dette sker, uanset om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til YouTube og Google, kan han eller hun forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto, før han eller hun går ind på vores websted.

YouTubes privatlivspolitik, som kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personlige data.

24 Databeskyttelsesbestemmelser om brug og anvendelse af det skalerbare centrale målesystem fra INFOnline GmbH

Den dataansvarlige har integreret en sporingspixel på denne hjemmeside for at måle rækkevidden. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i internetsider for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse for efterfølgende at udføre en statistisk evaluering. De integrerede sporingspixels tjener INFOnline GmbH's Scalable Central Measurement Method (SZM).

Scalable Central Measurement System drives af INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Tyskland.

Scalable Central Measurement Procedure bruges til at bestemme statistiske nøgletal, dvs. måling af rækkevidde. Den indlejrede sporingspixel bruges til at spore, om, hvornår og af hvor mange brugere (inklusive den registrerede) vores hjemmeside blev åbnet, og hvilket indhold der blev tilgået.

De data, der opnås ved hjælp af Scalable Central Measurement Procedure, indsamles anonymt. For at registrere adgangstallene indstilles enten en såkaldt session cookie med det formål at genkende brugerne af et websted, dvs. der oprettes en signatur, der er sammensat af forskellige automatisk overførte oplysninger, eller der anvendes alternative metoder. IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, indsamles og behandles kun i anonymiseret form. Den registrerede identificeres ikke på noget tidspunkt.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies fra vores websted, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre INFOnline i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan cookies, der allerede er sat af INFOnline, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af INFOnline og relateret til en brug af dette websted samt INFOnlines behandling af disse data. For at gøre dette skal den registrerede trykke på opt-out-knappen under linket http://optout.ioam.de, som indstiller en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der indstilles med indsigelsen, gemmes på det informationsteknologiske system, der bruges af den registrerede. Hvis cookies på den registreredes system slettes efter en indsigelse, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Indstillingen af opt-out-cookien er ledsaget af muligheden for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere er fuldt anvendelige. De gældende databeskyttelsesbestemmelser for INFOnline kan findes på https://www.infonline.de/datenschutz/.

25. Retsgrundlaget for behandlingen

Artikel 6 I lit. a DS-GVO tjener som retsgrundlag for vores virksomhed for behandlingsoperationer, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjeneste eller modydelse, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. b i GDPR. Det samme gælder for behandling, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som gør behandling af personoplysninger nødvendig, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores lokaler, og hans eller hendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger som følge heraf skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 I lit. d DS-GVO. Endelig kan behandlingsaktiviteter være baseret på art. 6 I lit. f DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesættes. Sådanne behandlingsoperationer er tilladt for os, især fordi de specifikt blev nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende mente den, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 i GDPR). Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f i GDPR, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

26. hvor længe personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personlige data er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af perioden slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakten.

27. videregivelse af data

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor. Vi vil kun videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis:

du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a DSGVO,

videregivelsen er nødvendig i henhold til art. 6 (1) s. 1 lit. f DSGVO for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, og der er ingen grund til at antage, at du har en overordnet beskyttelsesværdig interesse i ikke at videregive dine data,

i tilfælde af, at der er en juridisk forpligtelse til offentliggørelse i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c DSGVO, samt

Dette er lovligt tilladt og nødvendigt i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b DSGVO til behandling af kontraktlige forhold med dig.

28. Datasikkerhed

Vi bruger den udbredte SSL-procedure (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, der understøttes af din browser, når du besøger hjemmesiden. Som regel er dette 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit-kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi. Du kan se, om en enkelt side på vores websted er krypteret, ved at nøgle- eller låsesymbolet vises lukket i den nederste statuslinje i din browser. Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Vi vil ændre vores privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre, at den altid er i overensstemmelse med de seneste lovkrav.

Status: 20.05.2018

da_DKDK